Career Catagories: Engineer

Career Catagories: Engineer

Design Engineer

Responsibilities ออกแบบ, เขียนแบบ และตรวจสอบ ระบบป้องกันภายในสถานีไฟฟ้า (Protection & control cabinet) โดยการใช้โปรแกรม AutoCAD หรือ อื่นๆ เช่น Metering and relaying diagram Protective device function AC,DC Schematic diagram ตรวจสอบความถูกต้องผลการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน/ผู้รับเหมา

ดูรายละเอียด »

Business Development Engineer

Responsibilities ดำเนินการและมีส่วนร่วมในการค้นหา แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้กับบริษัท นำเสนอและอธิบายศึกษาความเป็นไปได้ ออกแบบแนวคิด และมีพื้นฐานการออกแบบทางวิศวกรรม วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการทำงานของอุปกรณ์ เพื่อนำไปปรับใช้ในงานโครงการ พัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนทางธุรกิจและเพิ่มผลก าไรและผลประโยชน์ของบริษัท จัดทำประมาณการต้นทุนการพัฒนาโครงการ ประเมินราคาเสนอจัดทำสัญญาและติดตามงบประมาณระหว่างดำเนินโครงการ ประสานงานกับทีมเพื่อพัฒนาทางแก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า มีความรู้พื้นฐานการจัดการ เรื่องความเสี่ยง (Risk Assessment) ในด้านการขายสำหรับงานโครงการ Requirements เพศ : ชาย / หญิง อายุ

ดูรายละเอียด »