โครงการ งานปรับปรุงรีเลย์และระบบ CSCS ในสถานีไฟฟ้าเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดและเพื่อความมั่นคงในการจ่ายไฟในพื้นที่ กฟก.๒ จำนวน 5 สถานีไฟฟ้า