เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ็นเนอร์จี้ ออโทเมชั่น จำกัด จัดตั้งมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจด้าน Energy Management ที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆเหล่านี้อย่างเต็มรูปแบบ โดยมุ่งเน้นไปที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง พร้อมเชื่อมโยงไปยังศูนย์ควบคุมจ่ายไฟฟ้าทั้งในส่วน กลาง(National Control Center) และส่วนภูมิภาค(Regional Control Center) รวมไปถึงธุรกิจอันครอบคลุมในด้านระบบประหยัดพลังงานที่เป็นส่วนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ (Infrastructures) ต่างๆของประเทศ

Messages from CEO

ภิไธย มติธรรมานนท์

องค์กรที่สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าแบบยั่งยืนได้นั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือบุคลากร ในทุกๆตำแหน่งหน้าที่ จำเป็นที่ต้องสนับสนุนเพิ่มพูนขยายองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และจัดวางโครงสร้างให้เหมาะสมกับความถนัด โดยมีความยืดหยุ่นพร้อมปรับให้เท่าทันกับสถานการณ์ และไม่ยึดติดกับความสำเร็จที่ผ่านมา เปิดรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ คัดสรรเลือกเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ นำมาพัฒนาปรับลดข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิผลให้ได้มากที่สุด
“คุณภาพของงาน เป็นสิ่งที่ผมตระหนักและให้ความสำคัญมากที่สุด คุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร ก็เช่นเดียวกัน”

Vision

“ไฟฟ้า” ได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพของมนุษยชาติ ทั้งยังเป็นสิ่งนำพาความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม ระบบไฟฟ้าที่มั่นคง หมายถึงเสถียรภาพของประเทศชาติ ที่มีความพร้อมในด้านยุทธศาสตร์เชิงรุกทางธุรกิจด้านอุตสาหกรรมแบบก้าวกระโดด โครงการต่างๆของภาครัฐ เช่น Smart Grid, Micro Grid, Smart Substations, Energy Storage, Energy Saving, Smart Meters (Pre-payment), Solar Rooftop, Renewable Energy, EV Cars, Green Energy, Energy management, Demand Response, etc. ล้วนแล้วเป็นสิ่งบ่งชี้ ถึงความสำคัญและวิสัยทัศน์ของรัฐบาล โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณเป็นเงินลงทุนมหาศาล ถึง 338-476 Billion USD ในระยะเวลา 20 ปี ซึ่งได้มอบหมายหน้าที่หลักนี้ให้กับหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงพลังงาน(Ministry of Energy) พร้อมรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(EGAT), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) และการไฟฟ้านครหลวง(MEA) เพื่อช่วยสร้างสรรและสนับสนุนในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆออกมา อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย

บริษัทฯ จัดตั้งมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจด้าน Energy Management ที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆเหล่านี้อย่างเต็มรูปแบบ โดยมุ่งเน้นไปที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง พร้อมเชื่อมโยงไปยังศูนย์ควบคุมจ่ายไฟฟ้าทั้งในส่วน กลาง(National Control Center) และส่วนภูมิภาค(Regional Control Center) รวมไปถึงธุรกิจอันครอบคลุมในด้านระบบประหยัดพลังงานที่เป็นส่วนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ (Infrastructures) ต่างๆของประเทศ

Mission

  • คัดสรรและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพประกอบด้วยความพร้อมทางเทคโนโลยีระดับโลก ที่มุ่งเน้นในงานวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้าออกมาอย่างยาวนานต่อเนื่องและไม่หยุดยั้ง
  • มุ่งมั่นพัฒนาเพิ่มพูนองค์ความรู้ของบุคลากรในองค์กรและจัดอบรมให้กับลูกค้า เพื่อให้ได้มีความรู้เท่าทันกับเทคโนโลยี ซึ่งจะได้สามารถนำศักยภาพของผลิตภัณฑ์นั้นๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
  • ส่งมอบสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อมั่นและเป็นที่ประทับใจ

Value

  • บุคลากร มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญ รับผิดชอบ แยกแยะ อย่างมืออาชีพ (Smart Resources)
  • ผลิตภัณฑ์ เป็นที่ยอมรับและสร้างความเชื่อมั่น และเพื่อเสถียรภาพองค์รวมในระดับสากล (Smart Products)
  • ให้ความสำคัญใส่ใจต่อการบริการตลอดระยะเวลาทำงาน จนครอบคลุมถึงบริการหลังการขายด้วยความจริงใจ (Smart Services)

ทีมผู้บริหาร

คุณ ศรีนนท์  จงอนุกูลธนากร

คุณ ภิไธย มติธรรมานนท์

คุณ อธิรักษ์ อั๊งคำ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเรา

ติดต่อเรา