เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ็นเนอร์จี้ ออโทเมชั่น จำกัด จัดตั้งมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจด้าน Energy Management ที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆเหล่านี้อย่างเต็มรูปแบบ โดยมุ่งเน้นไปที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง พร้อมเชื่อมโยงไปยังศูนย์ควบคุมจ่ายไฟฟ้าทั้งในส่วน กลาง(National Control Center) และส่วนภูมิภาค(Regional Control Center) รวมไปถึงธุรกิจอันครอบคลุมในด้านระบบประหยัดพลังงานที่เป็นส่วนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ (Infrastructures) ต่างๆของประเทศ

บริการจากเรา

บริษัท เอ็นเนอร์จี้ ออโทเมชั่น จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและพลังงานสมัยใหม่ (Modern Energy) ในฐานะตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีระดับโลกที่มีคุณภาพสูง ประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมออกแบบ, ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง, งานระบบควบคุมอัตโนมัติภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูง (Smart substation) งานปรับปรุงระบบป้องกันภายในสถานีไฟฟ้า, งานทดสอบอุปกรณ์และระบบไฟฟ้างานเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าเอกชนเข้ากับศูนย์จ่ายไฟฟ้าส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค (Connect to Grid), งานให้คำปรึกษาโครงการ รวมไปถึงการให้ความรู้ทางวิชาการ และการเปิดหลักสูตรอบรม สัมมนา เป็นต้น

แบรนด์ที่เราไว้วางใจ