ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทีมงานของเรา

ตำแหน่งงานที่เราเปิดรับสมัคร

เลือกดูตามแผนก

ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า (2 ตำแหน่ง) เงินเดือน : ไม่ระบุ , ตามแต่ตกลง
วุฒิการศึกษา : ปวช./ปวส สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง/อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ผู้ข่วยวิศวกร สำหรับงานติดตั้งและงานทดสอบของโครงการต่างๆ ภายในสถานีไฟฟ้า ของ กฟภ. (Renovate relay protection, Renovate CSCS project)
 • ตรวจสอบความถูกต้องผลการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน/ผู้รับเหมา
 • ออกแบบ, เขียนแบบ โดยการใช้โปรแกรม (AutoCAD)
 • รับคำสั่งจากหัวหน้างาน / ผู้บังคับบัญชา เพื่อประสานงานผู้รับเหมา และแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ปวช./ปวส สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง/อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีความเคารพและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา และมีความอดทนในการทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • สามารถทำงานต่างจังหวัด และล่วงเวลาได้
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม MS office, AutoCAD ได้

 


ตำแหน่ง : วิศวกรออกแบบ / ช่างเขียนแบบ (3 ตำแหน่ง) เงินเดือน : ไม่ระบุ , ตามแต่ตกลง
วุฒิการศึกษา : ปวช./ปวส/ปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ออกแบบ, เขียนแบบ และตรวจสอบ ระบบป้องกันภายในสถานีไฟฟ้า (Protection & control cabinet) โดยการใช้โปรแกรม AutoCAD หรือ อื่นๆ เช่น
  • Metering and relaying diagram
  • Protective device function
  • AC,DC Schematic diagram
 • ตรวจสอบความถูกต้องผลการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน/ผู้รับเหมา
 • รับคำสั่งจากหัวหน้างาน / ผู้บังคับบัญชา เพื่อประสานงานผู้รับเหมา และแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ปวช./ปวส/ปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีความเคารพและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา และมีความอดทนในการทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • สามารถทำงานต่างจังหวัด และล่วงเวลาได้
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม MS office, AutoCAD ได้เป็นอย่างดี


ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า (3 ตำแหน่ง) เงินเดือน : ไม่ระบุ , ตามแต่ตกลง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุมดูแลงานติดตั้งและงานทดสอบของโครงการต่างๆ ภายในสถานีไฟฟ้า ของ กฟภ. (Renovate relay protection, Renovate CSCS project)
 • ทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานของระบบป้องกัน (Relay Protection) ภายในสถานีไฟฟ้า (configuration, test and commissioning at high voltage substation)
 • งานเขียน HMI สำหรับควบคุมอุปกรณ์ภายในสถานีไฟฟ้า (CSCS)
 • ตรวจสอบความถูกต้องผลการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน/ผู้รับเหมา
 • ออกแบบ, เขียนแบบ และตรวจสอบ โดยการใช้โปรแกรม (AutoCAD)
 • รับคำสั่งจากหัวหน้างาน / ผู้บังคับบัญชา เพื่อประสานงานผู้รับเหมา และแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีความเคารพและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา และมีความอดทนในการทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • สามารถทำงานต่างจังหวัด และล่วงเวลาได้
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม MS office, AutoCAD ได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์


ตำแหน่ง : Business Development Engineer เงินเดือน : ไม่ระบุ , ตามแต่ตกลง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือเทียบเท่า

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดงาน
– ดำเนินการและมีส่วนร่วมในการค้นหา แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้กับบริษัท
– นำเสนอและอธิบายศึกษาความเป็นไปได้ ออกแบบแนวคิด และมีพื้นฐานการออกแบบทางวิศวกรรม
– วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการทำงานของอุปกรณ์ เพื่อนำไปปรับใช้ในงานโครงการ
– พัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนทางธุรกิจและเพิ่มผลก าไรและผลประโยชน์ของบริษัท
– จัดทำประมาณการต้นทุนการพัฒนาโครงการ ประเมินราคาเสนอจัดทำสัญญาและติดตามงบประมาณระหว่างดำเนินโครงการ
– ประสานงานกับทีมเพื่อพัฒนาทางแก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
– มีความรู้พื้นฐานการจัดการ เรื่องความเสี่ยง (Risk Assessment) ในด้านการขายสำหรับงานโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศ : ชาย / หญิง อายุ : 22 – 30 ปี
– มีประสบการณ์ทำงานด้านการขายอย่างน้อย 0 – 2 ปี
– มีทักษะด้านการสื่อสารและประสานงานได้ดี/ มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
– มีทักษะการใช้งานโปรแกรม Autocad, Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Visio) ได้เป็นอย่างดี
– มีความคิดริเริ่มและทำงานในเชิงรุก มีความรับผิดชอบสูง
– ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือเทียบเท่า
– ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
– สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สวัสดิการ
– ชุดฟอร์มพนักงาน
– ค่าคอมมิชชั่น
– ค่าน้ำมันรถ
– ประกันสังคม
– ท่องเที่ยวประจำปี
– ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน

วิธีการสมัคร
– สมัครผ่านทาง Email / สมัครผ่านทาง JobThai.com / สมัครด้วยตนเอง
สถานที่ปฏิบัติงานOffice : โครงการ T59 westgate, ตำบลบำงรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร


ตำแหน่ง : Sales Engineer & Marketing เงินเดือน : ไม่ระบุ , ตามแต่ตกลง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือเทียบเท่า

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดงาน
– นำเสนอขายอุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์อัตโนมัติสำหรับใช้ในสถานีไฟฟ้าแรงต่ำ ( High Voltage Substation) และอุปกรณ์ไฟฟ้าแรง
ต่ำ (Low Voltage Equipment)
– ติดต่อ ประสานงาน กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมนำผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า
– ติดต่อสื่อสารในการประชาสัมพันธ์สินค้า
– วิเคราะห์ยอดขาย คู่แข่ง และแนวทางในการขายเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนา

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศ : ชาย / หญิง อายุ : 25 ปีขึ้นไป
– มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 5 ปี
– มีทักษะด้านการสื่อสารและประสานงานได้ดี/ มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
– มีทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Visio) ได้เป็นอย่างดี
– มีความคิดริเริ่มและทำงานในเชิงรุก มีความรับผิดชอบสูง
– ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือเทียบเท่า
– ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
– สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สวัสดิการ
– ชุดฟอร์มพนักงาน
– ค่าคอมมิชชั่น
– ค่าน้ำมันรถ
– ประกันสังคม
– ท่องเที่ยวประจำปี
– ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน

วิธีการสมัคร
– สมัครผ่านทาง Email / สมัครผ่านทาง JobThai.com / สมัครด้วยตนเอง
สถานที่ปฏิบัติงานOffice : โครงการ T59 westgate, ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร